ಹುಷಾರ್ !!! OTP ಕೇಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ sim-swap ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
This video talks about various sim-swap cyber frauds. It explains the different types of frauds, how its done, how to protect oneself from it and next steps.
Identity Theft

Identity Theft – ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ಅಂಕಣ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ Identity Theft ಅಥವಾ “ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ” ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೋಗು ಹಾಕುವಿಕೆ/Impersonation – ಯಾರದೋ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆವ ವಂಚನೆಗಳು

ಈ ಅಂಕಣ Impersonation ಅಥವಾ “ಸೋಗು ಹಾಕುವಿಕೆ” ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
pan frauds

ಪಾನ್ ವಂಚನೆಗಳು: ಒಂದು ಪಾನ್ – ಹಲವು ವಂಚನೆಗಳು !

ಈ ಅಂಕಣ ಪಾನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
aadhaar frauds

ಆಧಾರ್ ವಂಚನೆಗಳು: ಒಂದು ಆಧಾರ್ – ಹಲವು ವಂಚನೆಗಳು ! ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಈ ಅಂಕಣ ಆಧಾರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
online games fraud

ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಳಸಿ ನಡೆಯುವ ಸೈಬರ್ನಿ ಅಪಾರದಗಳು. ಎಚ್ಚರ !

ಈ ಅಂಕಣ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಪ್ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
sextortion

ಸೆಕ್ಸ್‌ಟಾರ್ಷನ್‌ (ಆನ್​ಲೈನ್ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ !

ಈ ಅಂಕಣ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಟಾರ್ಷನ್‌ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹನಿ-ಟ್ರಾಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಹನಿ-ಟ್ರಾಪ್ಪಿಂಗ್ ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
Chinese Loan App frauds

ಚೈನೀಸ್ ಸಾಲದ ಆಪ್ ಜಾಲಕ್ಕೇ ಬಿದ್ದೀರಿ ಜೋಕೇ !

ಈ ಅಂಕಣ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಚೈನೀಸ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
Ransomware attack

ರಾನ್ಸಮ್‌ವೇರ್ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ

ಈ ಅಂಕಣ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ರಾನ್ಸಮ್‌ವೇರ್ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
SIM Swap frauds

ಸಿಮ್-ಸ್ವಾಪ್ ವಂಚನೆ : OTP ಕೇಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ!

ಈ ಅಂಕಣ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ sim-swap ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ