ಸೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್

ಸೆಕ್ಸ್‌ಟಿಂಗ್(SEXTING): ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದದ್ದು

ಈ ಅಂಕಣ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸೆಕ್ಸ್‌ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
children

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು -ಭಾಗ -2

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು, ಬಲಿಪಶು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವೆ.
children

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು, ಭಾಗ -1

ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ, ನಾನು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಾದ – ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ, ಸೈಬರ್…