ಸಾಲ ನೀಡುವ ಆಪ್ ವಂಚನೆಗಳು

ಚೈನೀಸ್ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಆಪ್ ವಂಚನೆಗಳು: ಹುಷಾರ್! ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಾಲದ ಬಲೆಗೆ ಬಿಳದಿರಿ

ಚೈನೀಸ್ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಆಪ್ ವಂಚನೆಗಳು: ಅದು ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಚೈನೀಸ್ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಆಪ್ ವಂಚನೆಗಳು :- ಹುಷಾರ್! ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಾಲದ ಬಲೆಗೆ ಬಿಳದಿರಿ

ಚೈನೀಸ್ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಆಪ್ ವಂಚನೆಗಳು :

 ಅದು ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ನನ್ನ ಮುದ್ರಿತ ಅಂಕಣವನ್ನು ನೀವು http://cybermithra.in/2023/03/29/chinese-loan-app-kannada/ ನಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

This video talks about cyber frauds done by Chinese loan apps in Kannada. It explains the different types of frauds, how its done, how to protect oneself from it and next steps.

Websites referenced in video :-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *