ಸಂತ್ರಸ್ಥ

Hope !! – Cyber crime victims can find real happy ending to their situation

In this video article, I try to give hope to cybercrime victims that can also have a happy ending to their incident if they follow suggestions and act without wasting time with some luck going their way with the help of four real life incidents.
victim

Beware! victims seeking help or support online are getting scammed again by cyber criminals.

This video article talks about how victims of other frauds seeking help or support online are getting scammed again. how such cybercrime is done, how to protect oneself from it and next steps for the victim of such cyber fraud legally(Indian) or otherwise.
deepfakes, ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್

ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿದ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ AI ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
deepfake

“ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು” : ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಮಾಡಲು AI ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚರ!

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿದ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು, ನೀವು ಬಲಿಪಶುವಾಗಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ.
deepfakes, ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್

How deepfakes are used to scam You & Me? Current trends on detection using AI & legal regulations worldwide.

This video article talks about how deepfakes impact common people like you and me, How AI can be used for deepfake detection and what are the laws or regulations on deepfakes and AI worldwide currently.
deepfake

“Seeing is no longer believing” : Cybercriminals are using AI for creating Deepfakes. Beware!

This video article talks about how cybercriminals are using AI for creating deepfakes, how it works, how one can protect oneself and detect deepfakes, and legal(indian) or other remedies if one is a victim.