7 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ RANSOMWARE – ಅದು ಏನು, ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು

RANSOMWARE ಅಥವಾ ರಾನ್ಸಮ್‌ವೇರ್ ವೈರಸ್ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ – ಏನ್ ಅದು, ಹೇಗೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
This video talks about Ransomware virus cyber attack. It explains what it is, how its done, how to protect oneself and organization from it and next steps.

RANSOMWARE ಅಥವಾ ರಾನ್ಸಮ್‌ವೇರ್ ವೈರಸ್ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ – ಏನ್ ಅದು, ಹೇಗೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

This video talks about Ransomware virus cyber attack. It explains what it is, how its done, how to protect oneself and organization from it and next steps.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *