ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್‌ಗಳ ವಂಚನೆ ಸೈಬರ್‌ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು

ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಂಚನೆಗಳು – ಏನ್ ಅದು, ಹೇಗೇ ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
This video talks about various online games cyber frauds. It explains the different types of frauds, how its done, how to protect oneself from it and next steps.

ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಂಚನೆಗಳು – ಏನ್ ಅದು, ಹೇಗೇ ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. This video talks about various online games cyber frauds. It explains the different types of frauds, how its done, how to protect oneself from it and next steps.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *