ಹೊಸ ಆಧಾರ್ -ಪಾನ್ ಜೋಡಣೆ ಹಗರಣ : ಆಧಾರ್ -ಪಾನ್ ಜೋಡಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ

ಹೊಸ ಆಧಾರ್ -ಪಾನ್ ಜೋಡಣೆ ಹಗರಣ : ಅದು ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಆಧಾರ್ -ಪಾನ್ ಜೋಡಣೆ ಹಗರಣ : ಆಧಾರ್ -ಪಾನ್ ಜೋಡಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ

ಹೊಸ ಆಧಾರ್ -ಪಾನ್ ಜೋಡಣೆ ಹಗರಣ : ಅದು ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

This video talks about new AADHAAR-PAN link cyber frauds. It explains the different types of frauds, how its done, how to protect oneself from it and next steps.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *