ಒಂದು ಪಾನ್(PAN) – ಹಲವು ವಂಚನೆಗಳು. ಹೇಗೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ

ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆಗಳು – ಏನ್ ಅದು, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
This video talks about various cyber frauds committed using PAN card. It explains the different types of frauds, how its done, how to protect oneself from it and next steps.

ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆಗಳು – ಏನ್ ಅದು, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. This video talks about various cyber frauds committed using PAN card. It explains the different types of frauds, how its done, how to protect oneself from it and next steps.

2 thoughts on “ಒಂದು ಪಾನ್(PAN) – ಹಲವು ವಂಚನೆಗಳು. ಹೇಗೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *