ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್

ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದದ್ದು

ಈ ಅಂಕಣ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ನಡೆಸುವ ವಿವಿಧ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ ಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
deepfakes, ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್

ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿದ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ AI ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
deepfake

“ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು” : ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಮಾಡಲು AI ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚರ!

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿದ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು, ನೀವು ಬಲಿಪಶುವಾಗಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ.
deepfakes, ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್

ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿದ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ AI ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
deepfake

“ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು” : ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಮಾಡಲು AI ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚರ!

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿದ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು, ನೀವು ಬಲಿಪಶುವಾಗಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಖನವು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ.