ಸಂತ್ರಸ್ಥ

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು ಹೇಗೆ ಸುಖಾಂತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಕಣ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸುಖಾಂತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ನಿಜ ಜೀವನ ವೃಥಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು ಹೇಗೆ ಸುಖಾಂತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ನನ್ನ ಮುದ್ರಿತ ಅಂಕಣವನ್ನು ನೀವು https://cybermithra.in/2023/08/08/hope-cyber-victims-kannada/ ನಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *