ಸೋಶಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ

ಸೋಶಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಂಚನೆಗಳು – ಏನ್ ಅದು, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
This video talks about various social engineering cyber frauds. It explains the different types of frauds, how its done, how to protect oneself from it and next steps.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಂಚನೆಗಳು – ಏನ್ ಅದು, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. This video talks about various social engineering cyber frauds. It explains the different types of frauds, how its done, how to protect oneself from it and next steps.

2 thoughts on “ಸೋಶಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *