ಒಂದು ಪಾನ್(PAN) – ಹಲವು ವಂಚನೆಗಳು. ಹೇಗೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ

ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆಗಳು – ಏನ್ ಅದು, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
This video talks about various cyber frauds committed using PAN card. It explains the different types of frauds, how its done, how to protect oneself from it and next steps.

ಹುಷಾರ್ !!! OTP ಕೇಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ sim-swap ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
This video talks about various sim-swap cyber frauds. It explains the different types of frauds, how its done, how to protect oneself from it and next steps.
Identity Theft

Identity Theft – ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ಅಂಕಣ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ Identity Theft ಅಥವಾ “ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ” ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೋಗು ಹಾಕುವಿಕೆ/Impersonation – ಯಾರದೋ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆವ ವಂಚನೆಗಳು

ಈ ಅಂಕಣ Impersonation ಅಥವಾ “ಸೋಗು ಹಾಕುವಿಕೆ” ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
pan frauds

ಪಾನ್ ವಂಚನೆಗಳು: ಒಂದು ಪಾನ್ – ಹಲವು ವಂಚನೆಗಳು !

ಈ ಅಂಕಣ ಪಾನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
aadhaar frauds

ಆಧಾರ್ ವಂಚನೆಗಳು: ಒಂದು ಆಧಾರ್ – ಹಲವು ವಂಚನೆಗಳು ! ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಈ ಅಂಕಣ ಆಧಾರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
online games fraud

ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಳಸಿ ನಡೆಯುವ ಸೈಬರ್ನಿ ಅಪಾರದಗಳು. ಎಚ್ಚರ !

ಈ ಅಂಕಣ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಪ್ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
sextortion

ಸೆಕ್ಸ್‌ಟಾರ್ಷನ್‌ (ಆನ್​ಲೈನ್ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ !

ಈ ಅಂಕಣ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಟಾರ್ಷನ್‌ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹನಿ-ಟ್ರಾಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಹನಿ-ಟ್ರಾಪ್ಪಿಂಗ್ ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
Chinese Loan App frauds

ಚೈನೀಸ್ ಸಾಲದ ಆಪ್ ಜಾಲಕ್ಕೇ ಬಿದ್ದೀರಿ ಜೋಕೇ !

ಈ ಅಂಕಣ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಚೈನೀಸ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
Ransomware attack

ರಾನ್ಸಮ್‌ವೇರ್ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ

ಈ ಅಂಕಣ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ರಾನ್ಸಮ್‌ವೇರ್ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ