History of Cybercrimes

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಇತಿಹಾಸ – ಭಾಗ 2

ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಾನು 1962 ರಿಂದ 2005 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇನೆ.