ದುರ್ಬಳಕೆ

ಆಧಾರ್ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು ಏನು, ಆಧಾರ್ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ಥನಿಗೆ ಇರುವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಹಾರಗಳು ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.